ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Overcome Project

Παρά το γεγονός ότι η Ευρώπη έχει ανακάμψει από τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των τελευταίων ετών, η πανδημία COVID-19 και η απαγόρευση κυκλοφορίας που επιβλήθηκε έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην εγχώρια και την παγκόσμια οικονομία. Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) εκτιμά ότι τους επόμενους μήνες, ως αποτέλεσμα της πανδημίας, θα χαθούν περισσότερες από 25 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Τα υπάρχοντα στοιχεία δείχνουν ότι μέχρι το τέλος του 2019 οι άνεργοι στην ΕΕ-28 ήταν 15.475 εκατομμύρια.

Ταυτόχρονα, οι ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση έχουν περιορισμένες προοπτικές στην αγορά εργασίας σε σύγκριση με άλλα άτομα που διαθέτουν περισσότερα προσόντα (OECD, 2019), με την ανεργία να έχει τεράστιο ψυχολογικό αντίκτυπο σε αυτά.

Το OVERCOME είναι ένα πρόγραμμα, συν-χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των ενηλίκων με χαμηλή ειδίκευση και στην παροχή υποστήριξης αναφορικά με την ένταξή τους στην αγορά εργασίας και την κοινωνία, ενισχύοντας τις δεξιότητες απασχολησιμότητας (δημιουργικότητα, κριτική σκέψη, στοχοθέτηση, επίλυση προβλημάτων, εσωτερική υποκίνηση, επικοινωνία, ομαδική εργασία) και το ψυχολογικό κεφάλαιο (αισιοδοξία, ελπίδα, ανθεκτικότητα, δυνατά στοιχεία, αυτό-αποτελεσματικότητα και το νόημα). Το πρόγραμμα θα βοηθήσει τα άτομα με χαμηλή ειδίκευση που αναζητούν εργασία να αποκτήσουν δεξιότητες και προσόντα και ως εκ τούτου να ενισχύσουν την προσωπική τους ανάπτυξη και να αυξήσουν τις προοπτικές τους για απασχόληση.

Το OVERCOME στοχεύει στα εξής:

Ποιοι θα συμμετέχουν;